Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Năm 2020 ubnd tỉnh hà nam có tổ chức thi công chức nữa k? Thi tuyển đợt nào và ubnd huyện kim bảng có tổ chức thi công chức được không? Có thể theo dõi lịch thi công chức tại trang web nào?
Huyền
Kim bảng hà nam
29/08/2020
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, Chính phủ đều giảm chỉ biên chế của tỉnh Hà Nam. Do vậy hiện tại UBND tỉnh chưa tổ chức thi tuyển công chức. Khi nào có biên chế UBND tỉnh sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5427
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính