Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở tài nguyên môi trường, Tôi muốn tải toàn bộ Quyết định 3007/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh thì vào đâu để tải. Tôi có tìm trên trang chính nhưng chưa biết cách tìm nên không thấy. Xin trân trọng cảm ơn
Nguyễn Thị Huệ
Mỹ Đức - Hà Nội
15/09/2020
Chào bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Ngày 31 tháng 12 năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Thực hiện kế hoạch số 3747/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng công khai Quyết định số 3007/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trên cổng thông tin điện tử của sở.
Để lấy thông tin của bộ thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 3007/QĐ-UBND bạn có thể truy cập đường dẫn: https://stnmt.hanam.gov.vn/Pages/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-nang-quan-ly-cua-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ha-nam.aspx

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5454
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5453
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính