Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lối đi vào thử đất nhà tôi bị thiếu so với trích lục đo năm 1998
Hoàng Ánh Kim
06/01/2021
Câu hỏi của ông không nêu rõ nội dung, để có căn cứ trả lời ông đề nghị ông nêu rõ nội dung câu hỏi
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính