Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
E muốn xin chuyển đổi mục đích sử dung từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở tại xã lê hồ thì cho e hỏi thủ tục gồm có những gì và phải đóng những phí gì ạ. E cảm ơn ạ
Nghiêm thị hoa
20/05/2021
UBND huyện Kim Bảng trả lời công dân Nghiêm Thị Hoa như sau:
- Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013).
- Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013).
- Về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định chi tiết tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
- Về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với người sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT:
“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”
- Về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
Tuy nhiên, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Bảng chưa được phê duyệt nên chưa có căn cứ để xem xét chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp