Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Xin hỏi: Đối tượng Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nay chuyển hợp đồng theo Nghị định 61. Tới nay Sở Nội vụ có Công văn số 275/SNV-CCVC ngày 19/4/2021 của Sở Nội vụ Hà Nam. Thì đối tượng hợp đồng này sẽ phải làm thế nào? Xin cảm ơn!
Trần Văn Tiền
Phủ Lý - Hà Nam
30/05/2021
Theo quy định của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
Những người có nguyện vọng tuyển dụng vào viên chức: phải có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức và phải thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, kể cả những trường hợp trước đây đã được hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ nay đã chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số 161/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp