Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cháu tôi có mảnh đất mua năm2007 nay chuyển quyền xử dụng cho mẹ đẻ. Hỏi lệ phí phải nộp thế nào.
Trần thế sinh
Tràng an bình lục
07/09/2021
Theo nội dung câu hỏi, sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:
1. Về Phí thẩm định hồ sơ và Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: Căn cứ theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường tại tỉnh Hà Nam; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
2. Về Giá dịch vụ công: Căn cứ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.
3. Về Thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ: Thuộc thẩm quyền xác định của cơ quan Thuế.
Trên đây là ý kiến trả lời thư của ông Trần Thế Sinh. Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bình Lục hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Lục.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5680
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Công chức