Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass42EA961AD810417A9C18A93AEC08955A>tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thì cần phải làm những thủ tục gì? theo quy định nào? phí chuyển đổi là bao nhiêu? Xin cảm ơn.</div>
Bùi Công Biên
Lưởng Cổ, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam
13/11/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại điều 131, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với trường hợp xin phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nhiệp (Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm) sang đất ở thì người xin chuyển mục đích sử dụng đất thì phải làm các thủ tục sau:

a) §¬n xin chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;

b) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai (nÕu cã);

2. Về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

- Nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất được tính theo giá trị của từng thửa đất và cách xác định nghĩa vụ hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị định số: 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010

- Ông có thể liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phủ Lý để được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phòng Tài chính, Chi cục thuế thành phố Phủ Lý để được hướng dẫn về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp