Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Có thể thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất không? Được quy định ở đây? Hồ sơ gồm những gì?
Biện Hồng Thơm
0948962175
12/04/2022
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, phòng Giao đất, định giá đất – Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi điện tử của ông (bà) Biện Hồng Thơm (địa chỉ mail: bienbien292@gmail.com) với nội dung như sau: “Có thể thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất không? Được quy định ở đâu? Hồ sơ gồm những gì?”.
Do câu hỏi của ông (bà) Biện Hồng Thơm không nêu rõ nội dung, do vậy đề nghị ông (bà) cần hỏi rõ chi tiết, cụ thể hơn (tổ chức hay cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích gì? nay muốn chuyển sang thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án cũ hay thực hiện dự án mới).
Trên đây là ý kiến của phòng Giao đất, định giá đất – Sở Tài nguyên và Môi trường để Ông (bà) Biện Hồng Thơm được biết.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp