Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cho tôi hỏi giấy chứng nhận của nhân dân trong xã tôi bao giờ mới có, hỏi xã thì xã bảo ở Huyện, ở sở chưa cấp. Quyền của chúng tôi bao nhiêu năm nay vẫn bị treo . chúng tôi là người có tài sản nhà và đất nhưng không có quyền gì cả ki đi vay ngân hàng thì không có giấy chứng nhận. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo các đơn vị có lien quan để người dân chúng tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có tài sản thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn phát triển kinh rte. Xin cảm ơn
Trần Văn Thắng
0978985698
Xã Ngọc Lũ, Bình Lục
04/05/2022
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời ông như sau:
- Về Cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất trên địa bàn xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục là một trong 31 xã vào năm 2021 được UBND tỉnh duyệt nguồn kinh phí để thực hiện lập hồ sơ địa chính cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lập, phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất (Quyết định số 239/QĐ-STN&MT ngày 26/8/2021), hiện nay đang triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Kết quả cụ thể như sau:
Tổng số thửa đất nông nghiệp cần phải cấp GCN: 4.189 thửa đất. Số hồ sơ đã chuyển về VPĐK đất đai chi nhánh huyện Bình Lục kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp GCN là: 744 hồ sơ. Số thửa đất Văn phòng đăng ký đất đai đã kiểm tra xác nhận đủ điều kiện cấp GCN để chuyển UBND huyện Bình Lục cấp giấy chứng nhận là: 548 thửa đất.
Theo Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 10/9/2021 của Ban BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực đất đai) và Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương phải hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi cho các hộ trong năm 2022.
Theo quy định tại Điều 170 Luật đất đai 2013, trách nhiệm của người sử dụng đất phải thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần tích cực thực hiện kê khai đăng ký đất đai tại địa phương, hoàn thiện hồ sơ theo quy định khi thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, … để đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.
- Về Cấp giấy chứng nhận đất khu dân cư: Theo thông tin phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Lục cung cấp thì Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục là một trong những xã thực hiện đo đạc lại đất khu dân cư bằng công nghệ số năm 2011. Hiện nay dự án đo đạc lại khu dân cư tại xã Ngọc Lũ đã kết thúc.
Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận thì được thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hiện hành như sau:
+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”
+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận:
“1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:
a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.”
Do đó theo các quy định nêu trên khi các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất (có thể tra cứu về thủ tục hành chính tại trang thông tin điện tử của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam theo địa chỉ sau: https://stnmt.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=8fd03a10-a2bb-4d28-9db1-59d5e711611b để biết được cụ thể về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết... theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam) và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bình Lục hoặc UBND xã Ngọc Lũ để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp