Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất nông nghiệp muốn tách thửa điện tích tối thiểu là bao nhiêu?
Lê Hòa An
0982827571
Thôn Thong Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam Nam
24/06/2022
1. Về căn cứ để thực hiện chia tách thửa đất
Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND thì “Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất nông nghiệp khi chia tách thửa đất phải đảm bảo diện tích ≥ 360 m2./.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5780
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5778
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp