Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhắc đến :"Các khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị)" Vậy kính mong quý Sở trả lời giúp cho tôi: các khu đô thị trên địa bàn thị xã Duy Tiên được phê duyệt bao gồm các khu đô thị, vùng xã/phường nào và quy định ở văn bản nào? Trân trọng ./.
Hoàng Kiều Mai
0342403888
05/07/2022
Chào bạn, Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của Bạn thì nội dung câu hỏi của bạn không thuộc thẩm quyền trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bạn có thể gửi câu hỏi đến Sở Xây dựng để được giải đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp