Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Toi duoc biet UBND Huyen Thanh liem la chu dau tu khu nha o xa Liem thuan Huyen Thanh liem du an bao gio duoc ban va cap so cho nguoi dan
Nguyen dinh quan
0362471236
Liem thuan Thanh liem
03/07/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thanh Liêm tại văn bản số
742/UBND-VP ngày 06/7/2022 v/v trả lời câu hỏi của công dân trên chuyên
mục Hỏi - Đáp công thông tin điện tử huyện. Sau khi nghiên cứu câu hỏi của
công dân Nguyễn Đình Quân, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, phòng Kinh
tế và Hạ tầng trả lời như sau:
- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Liêm Thuận, huyện
Thanh Liêm được UBND tỉnh chấp thuận dự án tại Quyết định số 2175/QĐUBND ngày 26/11/2018; Chấp thuận điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số
2023/QĐ-UBND ngày 25/11/2021; Thời gian thực hiện dự án theo chủ trương
điều chỉnh là từ Quý IV/2018-Quý II/2023.
- Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà ở Hà
Nam (tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh). Cơ
quan quản lý là Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam. Sau khi
Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam giải thể, dự án được bàn
giao về huyện Thanh Liêm quản lý.
Theo Khoản 1 Điều 194 Luật đất đai, Điều 41 của Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai; Khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020 Sửa đổi, bổ sung
một số điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Điều kiện được cho thuê,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, khi đáp ứng
các quy định sau:
a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với
hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng
quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các
dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai
của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất
đai (nếu có);
- Hiện nay dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Liêm
Thuận, huyện Thanh Liêm đang được chủ đầu tư triển khai thi công san nền; thi
công hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp, thoát nước và tiếp tục triển khai
GPMB. Dự án chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các
công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch
chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt.
Trên đây là ý kiến trả lời của Phòng kinh tế và hạ tầng về kiến nghị của
công dân Nguyễn Đình Quân, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp