Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài chính
Chủ tịch hội CCB đã nghỉ hưu Quân Đội được bầu là CT. hội CCB xã được xếp lương 1,75 có được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp công vụ không
Đào trung Hiển
0983547638
Liêm Sơn Thanh Liêm Hà Nam
18/07/2022
Về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
- Về phụ cấp hàng tháng của Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã là người đang hưởng chế độ hưu trí:
Tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.
Tại Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có quy định: Hệ số lương Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã bậc 1 của là 1,75; bậc 2 là 2,25.
Như vậy, phụ cấp hàng tháng của Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã là người đang hưởng chế độ hưu trí bậc 1 của là 1,75; bậc 2 là 2,25.
- Về quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo:
Tại Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ có quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau: Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này (Cán bộ cấp xã được hưởng lương công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung.
Như vậy, Trường hợp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đã nghỉ hưu Quân đội, được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được hưởng phụ cấp 1,75 thì không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (vì đối tượng không phải là cán bộ, công chức, người hưởng lương công chức hành chính theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).
- Về quy định chế độ phụ cấp công vụ:
Tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ có quy định: Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là cán bộ, công chức, người được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.
Như vậy, Trường hợp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đã nghỉ hưu Quân đội, được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được hưởng phụ cấp 1,75 thì không được hưởng phụ cấp công vụ (vì đối tượng không phải là cán bộ, công chức, người hưởng lương công chức hành chính theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp