Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài chính
Thôn đội trưởng hiện đang hưởng 745.000 đồng có được hưởng phụ cấp trách nhiệm nữa không
Đào trung Hiển
0983547638
Liêm Sơn Thanh Liêm Hà Nam
18/07/2022
Về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ có quy định: Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng và phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ hàng tháng.
Thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã quy định cụ thể về chính sách của thôn đội trưởng như sau:
- Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng là 745.000 đồng/người/tháng từ ngày 01/01/2022 (quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố...)
- Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ hàng tháng là 208.600 đồng/người/tháng từ ngày 01/01/2022 (quy định tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025”)
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì từ ngày 01/01/2022, hàng tháng thôn đội trưởng sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng là 745.000 đồng/người, đồng thời được hưởng thêm phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ là 208.600 đồng/người.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp