Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài chính
Tôi xin kính hỏi Quý sở một việc như sau: Hiện nay vào đầu mỗi quý khi rút lương và các khoản chi khác thì KBNN Bình Lục nói phải đợi phương án điều hành của Cơ quan Tài chính, vậy quý Sở cho tôi hỏi ngân sách hành năm đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán thì hằng quý có phải làm nhu cầu và đợi phương án điều hành nữa hay không? việc này có đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước không? trân trọng cảm ơn quý Sở.
Nguyễn Văn Nam
0912336125
07/07/2022
Về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 22 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước có quy định:
Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cả năm, kế hoạch thu và nhu cầu chi trong quý, cơ quan tài chính xây dựng kế hoạch điều hành ngân sách quý của ngân sách cấp mình gửi đến Kho bạc Nhà nước cùng cấp chậm nhất ngày 30 của tháng cuối quý trước để phối hợp thực hiện.
Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cả năm và kế hoạch điều hành ngân sách quý của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước tổng hợp, xây dựng kế hoạch điều hành ngân quỹ theo quy định về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.
Như vậy, theo quy định nêu trên: Hàng quý cơ quan tài chính căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cả năm, kế hoạch thu và nhu cầu chi trong quý để xây dựng kế hoạch điều hành ngân sách quý của ngân sách cấp mình gửi đến Kho bạc Nhà nước cùng cấp để phối hợp thực hiện, đảm bảo nguồn để thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách theo quy định.
Tiếp thu ý kiến của công dân, Sở Tài chính sẽ có ý kiến với phòng Tài chính Kế hoạch và Kho bạc nhà nước huyện Bình Lục phối hợp thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước.Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp