Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin cho hỏi. Gia đình tôi muốn tách một mảnh đất làm 2, tạm gọi Lô1 và Lô 2, tuy nhiên khi trích đo về báo phải bỏ ra 25m làm đường chung để vào lô đất còn lại, Vậy xin cho hỏi phần đất 25m làm lối đi chung đó đó có nằm trong sổ của hai Lô đất không? Đất nhà tôi là đất tổ tiên để lại. Xin cảm ơn!
Nguyễn Quốc Tuấn
0977734624
Kim Bình - Phủ Lý - Hà Nam
09/08/2022
Trả lời thư điện tử ông Nguyễn Quốc Tuấn
Nội dung câu hỏi của ông là thủ tục tách thửa đất có hình thành đường giao thông mới. Đối chiếu với quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xin trả lời ông cụ thể như sau:
Theo khoản 23, điều 1, nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
“23. Bổ sung Điều 75a như sau:
“Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất."
Đồng thời theo Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam:
“Điều 6. Chia tách, hợp thửa đất
1. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất (trừ trường hợp thuộc điểm b khoản 6 Điều này) phải đảm bảo các điều kiện như sau:
a) Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.
b) Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.
2. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất nông nghiệp khi chia tách thửa đất phải đảm bảo diện tích ≥ 360m2.
3. Đường giao thông được hình thành sau khi chia tách thửa đất
a) Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang ≤ 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách tối thiểu phải bằng bề rộng ngõ hiện trạng.
b) Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông mới hoặc nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang > 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách ≥ 3m.”
Như vậy khi gia đình ông tách thửa mà phải hình thành đường giao thông đi vào thửa đất mới tách phải đảm bảo các điều kiện trên và phần diện tích bỏ ra làm đường giao thông sẽ tách riêng ra khỏi các thửa đất.
Trân trọng!

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp