Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
tôi trên phủ lý nhưng có lô đất ở duy tiên giờ muốn làm các thủ tục liên quan đất đất đai thì có nộp hồ sơ được tại 1 cửa hành chính công tỉnh hà nam tiếp nhận được ko? hay bắt buộc phải đến 1 của UBND huyện nơi có đất nộp. ví dụ như đính chính, tặng cho...
trần quang thắng
0968105688
14/02/2023
Vấn đề Ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
Tại Quyết định số 1826/QĐ -UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quyết định Về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh
vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi
trường Hà Nam quy định:
“ Trình tự thực hiện:
- Người sử dụng đất nộp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp huyện. Cụ thể như sau:
+ Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, nộp hồ sơ tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà
Nam.
+ Hộ gia đình, cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu
nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp huyện.
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả cấp xã nếu có nhu cầu…”
Theo quy định trên, Ông ở thành phố Phủ Lý nhưng có đất ở thị xã
Duy Tiên thì ông phải đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Duy Tiên
hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất để nộp Hồ sơ. Ngoài ra
ông có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đối với thủ tục thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 thì ông
có thể nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công tỉnh
Hà Nam (Thủ tục: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp