Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Admin cho hỏi * khi người dân đặt một câu hỏi đến cơ quan, thì sau bao lâu về mặt thời gian ( bao nhiêu ngày?), thì khối cơ quan sẽ có câu trả lời trên hệ thống cổng thông tin điện tử về việc người dân hỏi, cơ quan trả lời. ( quy định về mặt thời gian xử lý, để trả lời phản hồi với người dân đặt câu hỏi) xin cám ơn/.
Trần Tuấn Sơn
0343499988
06/11/2023
Căn cứ khoản 5 điều 10 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thời gian trả lời trên chuyên mục “Hỏi-Đáp” thực hiện theo quy định sau đây:
a) 05 (năm) ngày đối với các câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết;
b) 10 (mười) ngày đối với những câu hỏi có sự phối hợp liên ngành;
c) trường hợp đặc biệt cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày.
Thời điểm để xác định thời gian trả lời được tính từ 8h00 . Thời gian để xác định số ngày trả lời được tính theo ngày làm việc của cơ quan nhà nước.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp