Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Theo Điều 3 Thông tư 19/2023/TT-BTNMT có hiệu từ ngày 30/12/2023 sẽ bãi bỏ toàn bộ Thông tư 43/2014 ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Vậy sau ngày 30/12/2023 thì việc cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu sẽ do cơ quan nào cấp ạ? Rất mong nhận được sự phản hồi của Sở. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Lan Anh
0963324750
Hà Nội
09/01/2024
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 sửa đổi và bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại điểm c khoản 1 điều 3 Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 đã bãi bỏ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
2. Ngày 09/01/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 121/BTNMT-KSONMT về hướng dẫn thực hiện về kinh doanh xăng dầu khi bãi bỏ Thông tư hướng dẫn trong đó có nội dung đề nghị Bộ Công thương đề xuất sửa đổi Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 theo hướng bãi bỏ quy định về “cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải có chứng chỉ đào tạo về bảo vệ môi trường”. (có văn bản kèm theo)
3. Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết Luật không giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện các quy định có liên quan đối với việc đào tạo và chứng nhận bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp