Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
tôi hỏi giờ em trai tôi muốn tách thửa đất ở thanh liêm. nhưng đến bộ phận cửa chỉ nhận hồ sơ mà không có giấy hẹn mà chỉ nói khi nào cán bộ về đo sẽ gọi. em tôi làm hồ sơ 3 tháng không xong cũng chẳng có trả lời, chỉ lấy hồ sơ về. vây tôi phản ánh việc làm như thế có đúng không?
nguyễn thị thu
0365012033
thanh liêm , hà nam
01/02/2024
Nội dung bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Trình tự thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định như sau:
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Cụ thể như sau:
Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam;
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (nếu chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ; hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ), chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị bà khi nộp hồ sơ yêu cầu cán bộ tiếp nhận trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.
Đề giải quyết cụ thể hồ sơ của em bà, đề nghị bà liên hệ trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp