Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass8AADCE60CA8C4E7DA4F0F6AC251DE58D>thua ban bien tap, em muon hoi ve van de thi tuyen cong chuc cua tinh ta trong nam 2013, xin cho em biet ke hoach thi tuyen, thoi gian va dia diem thi tuyen, thu tuc ho so de thi tuyen. em hoc ve chuyen nghanh ke toan. / em xin chan thanh cam on! Mong som nhan duoc hoi am tu ban bien tap./.</div>
Trinh Thi Cam Van
Dinh Xa, Binh Luc, Ha Nam
01/12/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp