Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass05F8A6A15B5E40E498ADA29CEDD411C4>công chức dự bị cấp xã là gì? khi nào công chức dự bị cấp xã được chuyển chính thức?</div>
Trần Quốc Sáng
bình lục-hà nam
08/03/2013

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Công chức dự bị cấp xã:

Theo quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Hà Nam v/v thu hút, tuyển dụng, quản lý sử dụng đội ngũ công chức dự bị cấp xã:

Công chức dự bị cấp xã là những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác, có nguyện vọng và cam kết về làm việc tại UBND xã, phường, thị trấn được trúng tuyển khi UBND các huyện, thành phố tổ chức xét tuyển. Qua rèn luyện thực tế ở cơ sở để chọn lọc, bổ sung làm dự nguồn cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn.

Công chức dự bị cấp xã được tuyển dụng làm công chức chính thức khi đáp ứng 2 yêu cầu sau:

- Có bằng cấp chuyên môn phù hơp với chức danh công chức còn thiếu;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm công chức dự bị được UBND cấp huyện và UBND cấp xã đang quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:15
Câu hỏi đã trả lời:5984
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp