Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 25 năm theo thang bảng lương nhà nước. Hiện nay tôi đã thôi việc. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện tiếp 5 năm nữa cho đủ 30 năm thì đóng ở đâu và khi về hưu thì tính lương hưu thế nào?
Nguyễn hoàng Hải
Hòa Mạc
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc: Theo quy định tại Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quy định theo công thức sau: Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng = BHXH (Mbqtl,tn) Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số Tháng đóng BHXH Bắt buộc + Tổng các mức Thu nhập tháng Đóng BHXH Tự nguyện Tổng số tháng đóng BHXH bắt + buộc Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện Trong đó: Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ và các khoản 4,5,6 mục IV Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp