Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass62F89799DAAF4CBEA37039702FE63060>Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 25 năm theo thang bảng lương nhà nước. Hiện nay tôi đã thôi việc. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện tiếp 5 năm nữa cho đủ 30 năm thì đóng ở đâu và khi về hưu thì tính lương hưu thế nào?</div>
Nguyễn hoàng Hải
Hòa Mạc
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc: Theo quy định tại Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quy định theo công thức sau: Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng = BHXH (Mbqtl,tn) Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số Tháng đóng BHXH Bắt buộc + Tổng các mức Thu nhập tháng Đóng BHXH Tự nguyện Tổng số tháng đóng BHXH bắt + buộc Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện Trong đó: Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ và các khoản 4,5,6 mục IV Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp