Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Tin tức sự kiện  
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

IMG_3878 (1).JPG
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài phát biểu tại hội nghị.

Sở Khoa học Công nghệ vừa tổ chức hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam" do Công an tỉnh Hà Nam chủ trì thực hiện. Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài chủ trì hội nghị.

Sau hai năm triển khai, đề tài đã đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, chủng loại, số lượng sản phẩm so với thuyết minh được phê duyệt, cụ thể: 01 cuốn tài liệu chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hoàn thành báo cáo phân tích, xử lý số liệu điều tra, Báo cáo các chuyên đề nghiên cứu phục vụ quá trình thực hiện đề tài, Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Đĩa CD lưu nội dung đề tài...

Phát biểu tại hội nghị, các uỷ viên phản biện và uỷ viên hội đồng cho rằng, đề tài cơ bản đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh được duyệt. Tuy nhiên, các thành viên cũng cho rằng, đơn vị chủ trì cần làm rõ thêm khái niệm điểm phức tạp an ninh trật tự; thể hiện rõ hơn tính phức tạp an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh; bổ sung thêm đặc điểm riêng có tội phạm vi phạm pháp luật tại các điểm nóng so với các địa bàn khác; nên đưa ra những thông tin tổng quát nhất về chủ thể tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật; trình bày số liệu theo bảng biểu sơ đồ đảm bảo tính khoa học...

Kết luận hội nghị, Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài và cho rằng kết quả nghiên cứu của đề tài từng bước góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết luận mà đề tài đưa ra là những điểm mới, có tính đặc thù về hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến của các uỷ viên Hội đồng đặc biệt là ý kiến của uỷ viên phản biện để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài.   

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài đã đánh giá đề tài: đạt xuất sắc./

                                                          


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan