Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan