Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3382/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B33-TT343-35.xlsx
2
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3482/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B34-TT343-35.xlsx
3
Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3582/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B35-TT343-35.xlsx
4
Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3682/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B36-TT343-35.xlsx
5
Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3782/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B37-TT343-35.xlsx
6
Dự toán chi thường xuyên của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4082/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B40-TT343-35.xlsx
7
Tỷ lệ (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp Ngân sách chính quyền địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4182/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B41-TT343-35.xlsx
8
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4282/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B42-TT343-35.xlsx
9
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6179/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B61-TT343-35.xls
10
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6079/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B60-TT343-35.xls
11
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5979/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B59-TT343-35.xls
12
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 5962/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B59-TT343-35.xls
13
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6062/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B60-TT343-35.xls
14
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6162/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B61-TT343-35.xls
15
Báo cáo tình hình vay và trả nợ đọng của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số Phụ lục II99/BC-UBND30/07/2019 99.BC-UBND.pdf ; CV gui BTC - BC ket qua TH vay va tra no CQĐP 6 thang nam 2019.xls
16
Cân đối ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 5943/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; DT-2019-Q2-B59-TT343-35.xls
17
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6043/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B60-TT343-35.xls
18
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6143/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B61-TT343-35.xls
19
Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 5920/TB-UBND 03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B59-TT343-35.xls
20
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6020/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B60-TT343-35.xls
21
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6120/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B61-TT343-35.xls