Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10. Thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
10. Thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật gửi văn bản đề nghị thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật đến Sở Tư pháp.

- Bước 2: Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tuyến đến Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực TTHC: Người đã được cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật:

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định Nghị định số 77/2008/NĐ-CP;

- Được tuyển dụng làm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Có hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 của Nghị định Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT