Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
6. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

6.1. Trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức chủ quản thông báo việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp.

- Trung tâm tư vấn pháp luật nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (theo mẫu);

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật;

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là sáu mươi (60) ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

- Chậm nhất là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật) (Mẫu TP-TVPL-12, Thông tư số 01/2010/TT-BTP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trước thời điểm chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

6.2. Trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Trình tự thực hiện: Sau khi thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo với tổ chức chủ quản, Trung tâm tư vấn pháp luật về việc thu hồi này.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT