Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7. Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
7. Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

Trình tự thực hiện:

Sau khi phát hiện Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm vi phạm nghiêm trọng những quy định của pháp luật. Sở Tư pháp căn cứ vào những quy định của pháp luật ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời gian giải quyết: Không quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp sau đây:

- Không còn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5, khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

- Có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng Giấy đăng ký hoạt động.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT