Skip Ribbon Commands
Skip to main content

8. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Thủ tục Hành chính Giám định Tư pháp  
8. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Trình tự thực hiện:

- Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp, kể từ ngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Cách thức thực hiện: Không quy định

Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp.

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Phí, lệ phí: Không quy định

Mẫu đơn, mẫu t khai: Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ giám định viên tư pháp theo quy định;

- Thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnh vực đã đăng ký;

- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai mà còn tái phạm;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.​TT