Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.
15/02/2019
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018, đã có nhiều đổi mới trong với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); mở rộng đối tượng được PBGDPL và hướng về cơ sở.
08/03/2018
Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế góp phần phát triển kinh tế - xã hội và trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở Tư pháp đã luôn nỗ lực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương làm tốt các khâu trong quá trình xây dựng, ban hành, triển khai những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.
07/03/2018
Năm 2017, Sở Tư pháp Hà Nam đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, thực hiện phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với tư pháp cơ sở. Công tác hành chính tư pháp năm 2017 đã đạt được những kết quả nhất định.
06/03/2018
Đ/c Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
16/10/2017
Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự chủ động, phối hợp giữa Phòng Tư pháp và các Phòng chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến, tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND các xã đã tổ chức được 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và tổ chức đối thoại với người dân về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước tại 05 xã nông thôn mới, thu hút 657 lượt người tham dự.
29/09/2017
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nếu làm tốt được công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để triển khai kịp thời công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3240/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20/09/2017
Trong thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đã được các ngành, địa phương quan tâm và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; nội dung chọn lọc, phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên.
13/09/2017
Trong những năm qua, nhiều giải pháp đã được đưa ra để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Một trong các giải pháp thiết thực đem lại những kết quả tích cực trong triển khai các nhiệm vụ Tư pháp là tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và tổ chức đối thoại với người dân về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (Hội nghị 3 trong 1). Thông qua các hội nghị 3 trong 1, cùng lúc đã triển khai được nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và kiểm soát thủ tục hành chính.
11/09/2017
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân là một trong những chính sách quan trọng của nhà nước ta, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí là thực hiện một hoạt động mang tính nhân văn, nhân đạo cao cả vì con người và nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đối được tượng trợ giúp pháp lý (TGPL) đặc biệt công tác trợ giúp pháp lý miễn phí đã trở thành chỗ dựa của người nghèo, nhóm người yếu thế trong xã hội khi có các vướng mắc, tranh chấp pháp lý. Thông qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, giảm bớt đơn thư, các khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành công nhất định.
123456
Previous Page 1-15 Next Page