Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

Giới thiệu văn bản mới Thông tư liên tịch  
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: ngày 12 tháng 05 năm 2016

* Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2016.

* Văn bản được sử đổi : Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một s điu của Nghị định s 136/2013/NĐ-CP

* Nội dung chính:

Khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Sửa đổi, bsung như sau: Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này không phải làm lại hồ sơ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ lưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh mức và hệ số phù hợp với từng đi tượng.

 * Nội dung giao cho địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

C.H
Tin liên quan