Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác hành chính tư pháp một năm nhìn lại

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
Công tác hành chính tư pháp một năm nhìn lại
Năm 2017, Sở Tư pháp Hà Nam đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, thực hiện phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với tư pháp cơ sở. Công tác hành chính tư pháp năm 2017 đã đạt được những kết quả nhất định.

Về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư số 15/2015/TT-BTP... Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 03/4/2017 của Sở Tư pháp về tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, tháng 5/2017 Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, cán bộ của các phòng tư pháp các huyện, thành phố. Với 6 lớp tập huấn, 573 người tham gia đã trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng giải quyết các việc hộ tịch tại cơ sở. Do đó, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nhìn chung được thực hiện đúng theo quy định. Đặc biệt đối với các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở đã có sự theo dõi sát sao, hướng dẫn cụ thể trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ, từ đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục vướng mắc.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1173/KH-UBND ngày 11/5/2017 triển khai “Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đối với mục tiêu năm 2017 mà Kế hoạch đã đề ra, 100% trẻ em sinh ra còn sống trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được đăng ký khai sinh, kể cả trẻ em bị bỏ rơi.

Sở thường xuyên duy trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam” các xã, phường, trị trấn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã thực hiện 46.532 việc hộ tịch trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, trong đó đăng ký khai sinh mới (cấp số định danh cá nhân) 17.884 trường hợp, đăng ký lại khai sinh7340 trường hợp, đăng ký khai tử 5867 trường hợp, thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch 205 trường hợp, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân8545 trường hợp, nhận cha mẹ con 55 trường hợp, giám hộ 21 trường hợp, nuôi con nuôi 13 trường hợp, đăng ký kết hôn 6328 trường hợp, đăng ký lại kết hôn 267 trường hợp, ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn ở nước ngoài 6 trường hợp, xác định lại dân tộc: 01 trường hợp.

Về công tác chứng thực: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện việc tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn, bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài, một số vấn đề liên quan đến việc chứng thực Sơ yếu lý lịch tới UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Về công tác nuôi con nuôiCông tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cán bộ làm công tác giải quyết đăng ký nuôi con nuôi thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đến nay không phát hiện trường hợp nào thực hiện sai quy định dẫn đến phải hủy bỏ hoặc thu hồi. Thời hạn giải quyết đối với các việc nuôi con nuôi đã được rút ngắn 50 % so với quy định của Luật Nuôi con nuôi. Sở Tư pháp đã phân công, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các chuyên viên trong Sở, đồng thời cũng đôn đốc các cơ quan hữu quan khác đảm bảo thời hạn giải quyết. Trong năm 2017 toàn tỉnh có 15 trường hợp nhận nuôi con nuôi; trong đó có 10 trường hợp nhận nuôi con nuôi trong nước thuộc diện giải quyết của UBND cấp xã, 05 trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc diện giải quyết của UBND cấp tỉnh.

Về công tác lý lịch tư pháp: Năm 2017,SởTư pháp đã cấp3239 Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có2996Phiếulý lịchtư pháp số 1 và 243 Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Từ tháng 7/2017, 100% yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân được thụ lý và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Đồng thời, 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trên trang thông tin điện tử motcua.hanam.gov.vn. Với 92,9% hồ sơ trước hạn và 7,1% đúng hạn, công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp được người dân đánh giá rất cao.

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 2015 phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, Sở đề nghị Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp triển khai thực hiện phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung. Bên cạnh đó, Sở ký kết thoả thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Tổ chức tập huấn cho 80 cán bộ, nhân viên bưu điện trên địa bàn tỉnh về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho công dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Quy trình phối hợp với Công an tỉnh trong thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu về thời gian đối với hầu hết các trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP; Sở tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/STP-CA ngày 9/6/2016 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh Hà Nam.

Thực hiện cập nhậtthường xuyên vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; thường xuyên kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo chất lượng lập lý lịch tư pháp; thực hiện rà soát thông tin lý lịch tư pháp tại Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm: Năm 2017, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017; Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhđảm bảo hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua kiểm tra, xây dựng Kết luận kiểm tra, đánh giá đúng hình thực hiện công tác đăng ký đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các Văn phòng đăng ký đất đai, qua đó tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Về công tác bồi thường nhà nước: Công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ổn định. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch về việc thực hiện công tác Bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Triển khai Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Kế hoạch số 24/KH-BTNN ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nhìn chung, công tác hành chính tư pháp năm 2017 tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong các lĩnh vực. Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong công tác hành chính đã đạt được những bước đột phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa, năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các việc liên quan trực tiếp đến công dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở. ​​