Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh được không?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Công ty trách nhiệm hữu hạn có hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh được không?

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Theo Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh như sau:

“1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại”.

Khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”.

Điều 28 Luật Đầu tư 2014 quy định đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC như sau:

“1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận”.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thoả thuận của các nhà đầu tư, có thể là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, giữa các cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với tổ chức. Không hạn chế về đối tượng được hợp tác kinh doanh.

Như vậy theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Luật Đầu tư 2014 không hạn chế về việc công ty TNHH hợp tác, đầu tư với Hộ kinh doanh cá thể. Do đó, công ty TNHH hoàn toàn có quyền hợp tác, đầu tư với Hộ kinh doanh cá thể nếu hai bên thoả thuận được với nhau về việc hợp tác kinh doanh.​