Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội facebook

Tin tức - Sự kiện  
Hà Nam: Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội facebook

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; tiếp tục thực hiện Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, Sở Tư pháp Hà Nam đã xây dựng Trang Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam (Trang PBGDPL Hà Nam) trên mạng xã hội facebook.

Trang PBGDPL Hà Nam được xây dựng với mục đích kịp thời giới thiệu những nội dung, chính sách mới được ban hành, liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp; cung cấp các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin, chia sẻ về tình hình triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh...

Thông qua đó, tạo thêm kênh thông tin giúp cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu các chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, góp phần chia sẻ những cách làm hay, đơn vị triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân rộng các hoạt động triển khai trên địa bàn tỉnh, thu hút cán bộ, nhân dân tham gia vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.​