Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LUẬT HỘ TỊCH 03 NĂM NHÌN LẠI

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
LUẬT HỘ TỊCH 03 NĂM NHÌN LẠI

Luật Hộ tịch năm 2014 ra đời nhằm thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, với quan điểm thực hiện phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương cơ sở. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 19/3/2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014; Kế hoạch số 1173/KH-UBND ngày 11/5/2017 triển khai “Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Luật Hộ tịch được ban hành đã có sự thống nhất, đồng bộ với Bộ Luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật khác. Các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được UBND tỉnh cụ thể hóa theo các Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc công bố bộ TTHC áp dụng tại các xã, phường, thị trấn và Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc công bố bộ TTHC áp dụng tại các huyện, thành phố (được thay thế bằng Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam). UBND cấp huyện và cấp xã đã chủ động triển khai, áp dụng đồng bộ, thống nhất và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: các TTHC được cải cách, đơn giản hoá và cắt giảm nhiều giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; các sự kiện hộ tịch của cá nhân cơ bản được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Để triển khai thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo kết nối và đồng bộ số liệu hộ tịch theo 3 cấp từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh, khắc phục tình trạng thông tin rời rạc, chuẩn hóa các thông tin tại Sở Tư pháp; đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Hộ tịch; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ và thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 5/8/2016 về việc triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, đồng thời phối hợp với Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án; triển khai phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân từ ngày 01/10/2016 (Hà Nam là 1 trong 10 tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện công tác này); thực hiện ứng dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung từ ngày 01/11/2016.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trang bị máy tính có kết nối mạng Internet, máy in phục vụ riêng cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại phòng Tư pháp và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, 6 phòng Tư pháp và 116 xã, phường, thị trấn đã có máy tính kết nối mạng Internet, máy in phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch (đạt 100%). Giao Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch cho Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo, công chức Tư pháp - hộ tịch 116/116 xã phường, thị trấn. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố bố trí 01 công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện; bố trí 116 công chức Tư pháp - hộ tịch tại 116 xã, phường, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức làm công tác hộ tịch đều sử dụng thành thạo máy tính, thực hiện nhập thông tin hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và sử dụng các chức năng thống kê, báo cáo, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Từ đó, việc đăng ký hộ tịch tại địa phương được nâng cao về chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết và được nhân dân đánh giá rất cao.

Tính đến ngày 30/11/2018, toàn tỉnh đã thực hiện 109.216 việc hộ tịch trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, trong đó: đăng ký khai sinh mới (cấp số định danh cá nhân) 42.492 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 18.132 trường hợp; đăng ký khai tử: 13.751 trường hợp; đăng ký kết hôn 15.018 trường hợp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 19.138 trường hợp; nhận cha, mẹ, con: 137 trường hợp..

Sau 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam từng bước ổn định và đi vào nền nếp, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện. Các cơ quan thực hiện việc đăng ký hộ tịch đã ý thức được trách nhiệm của mình, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch nên không tùy tiện sửa chữa, thêm, bớt; tự giác thực hiện đi đăng ký các sự kiện hộ tịch theo đúng thời gian quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng “sinh không khai, tử không báo” như trước đây. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã tuân thủ trình tự, thủ tục của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo nghiệp vụ, luôn nghiên cứu tìm tòi, học hỏi, nâng cao khả năng, trình độ, nghiệp vụ nên công tác giải quyết nhanh chóng, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.

Luật Hộ tịch có nhiều nội dung mới so với các quy định về hộ tịch trước đây, đặc biệt Luật đã phân cấp các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện. Do là quy định mới nên trong quá trình giải quyết hồ sơ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều trường hợp Sở Tư pháp phải cử cán bộ trực tiếp xem xét hồ sơ để hướng dẫn. Các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tiễn.

Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn quy định của Luật Hộ tịch, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thì vẫn còn một số công chức chưa đạt tiêu chuẩn dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sai sót, đặc biệt khi cập nhật vào Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số xã đã sử dụng quá lâu, cập nhật vào Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung bị chậm dẫn đến việc giải quyết TTHC nói chung ảnh hưởng đến quá trình giải quyết việc hộ tịch cho công dân.

Để công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện tốt hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ như tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”; Kế hoạch số 1173/KH-UBND ngày 11/5/2017 về "Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2014" trên địa bàn tỉnh Hà Nam; duy trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam” các xã, phường, trị trấn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, thực hiện rà soát đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Hộ tịch.