Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 08/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/8/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam. Theo đó:

Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính thuộc trụ sở của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 60 m2, UBND các huyện, thành phố là 100 m2, UBND các xã, phường, thị trấn là 60 m2;

Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp dân thuộc trụ sở của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 40 m2, UBND các huyện, thành phố là 50 m2, UBND các xã, phường, thị trấn là 50 m2.

Quyết định cũng quy định diện tích sử dụng cho quản trị hệ thống công nghệ thông tin, hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên), diện tích tối đa Kho chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, diện tích tối đa phục vụ nhiệm vụ đặc thù khác…

Quyết định này không áp dụng đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài chính.


Tin liên quan