Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết b...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 08/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/8/2019

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 01/11/2017; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tnh Hà Nam gồm 03 phụ lục:

- Phụ lục 1: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

- Phụ lục 2: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

- Phụ lục 3: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài chính​.


Tin liên quan