Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh ngh...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 13/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2019

* Văn bản bị thay thế:

* Nội dung chính:

Quyết định quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam được thực hiện theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ như:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổng hợp kết quả hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Sở Tài chính: Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV do các cơ quan đề nghị hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

-  Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn DNNVV có dự án đầu tư thực hiện các thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất trong các khu công nghiệp…..

Định kỳ hàng năm các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 25 tháng 12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư​.


Tin liên quan