Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 29/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 08/9/2019

* Văn bản bị thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

 Quy chế này quy định việc phối hp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, việc phối hp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo sự thống nhất phương pháp và chức năng quản lý giám sát; không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trở công việc của mỗi cơ quan, tổ chức; Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hp quản lý giám sát chất lượng nước sạch; đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hp và các cá nhân tham gia phối hp.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan như:

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Là đầu mối thực hiện chức năng quản lý giám sát trực tiếp đối với hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trong Khu công nghiệp; Chủ trì và phối hp với cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trong Khu công nghiệp; Phối hp với các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cấp nước; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về cấp nước sạch; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về cấp nước sạch cho hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế:  Chủ trì, phối hp với Ban Quản lý các KCN tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và sản xuất tại các Khu công nghiệp;

- Đơn vị cấp nước: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp cho hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tuân thủ các quy trình, quy phạm vận hành hệ thống cấp nước; lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch; Báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý về Ban Quản lý các khu công nghiệp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Đầu tư lắp đặt đường ống từ nhà máy đến điểm đấu nối cho khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ nước trừ trường hợp có các thỏa thuận khác; Bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, xây dựng đội phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước theo quy định;…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Tin liên quan