Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành v...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 04/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 14/9/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Quy định này quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị như:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hiện, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch chuyển đổi, trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất nông nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý sản xuất nông nghiệp, giải quyết thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp huyện trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của tỉnh; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn huyện;

Quy định cũng quy định rõ trách nhiệm của Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ địa chính cấp xã.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không. 

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tin liên quan