Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 15/3/2019.

* Ngày có hiệu lực: 10/3/2019.

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và đơn vị liên quan đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nguyên tắc phối hợp

Quyết định quy định 03 nguyên tắc: Phân định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật; Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật; Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phối hợp

Theo Quyết định, nội dung phối hợp bao gồm: Phổ biến, tuyên truyền về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh; Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Phương thức phối hợp

Quyết định quy định tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp sau đây:

- Trao đổi thông qua văn bản.

- Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

- Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Tổ chức đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị: Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Y tế, Cục thuế tỉnh…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Cơ quan tham mưu: Sở Công thương./.​


Tin liên quan