Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân p...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 21/3/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/4/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Nội dung bị bãi bỏ: Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 13; Điều 14; Khoản 1, Điều 15; Điều 16; khoản 3, Điều 25 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/201 3/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

* Nội dung chính

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố như sau:

- Bảo đảm tính tquản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

- Tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước (quy ước); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

- Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm tng địa phương.

- Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới có thể thấp hơn quy định. Trong trường hp cộng đồng dân cư mới hình thành không đủ điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì ghép vào thôn, tdân phố liền kề.

 Tổ chức của thôn, tổ dân phố

Theo Quyết định, mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết (thôn, t dân phloại 1; thôn, tổ dân phố có địa hình phức tạp, có nhiều khu dân cư) thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng thôn; 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.

Phân loại thôn, tổ dân phố

Căn cứ quy mô số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố; được phân loại như sau:

- Thôn được phân thành 03 loại: Thôn loại 1: Có từ 500 hộ gia đình trở lên; Thôn loại 2: Có từ 350 hộ gia đình đến dưới 500 hộ gia đình; Thôn loại 3: Có dưới 350 hộ gia đình.

- Tổ dân phố được phân thành 03 loại: Tổ dân phố loại 1: Có từ 600 hộ gia đình trở lên; Tổ dân phố loại 2: Có từ 400 hộ gia đình đến 600 hộ gia đình; Tổ dân phố loại 3: Có dưới 400 hộ gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kết quả phân loại thôn, tổ dân phố.

Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố

Quyết định quy định 05 nội dung hoạt động của tổ dân phố:

- Cộng đồng dân cư thôn, tdân phố bàn, quyết định chtrương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tquản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chng các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”.

Bên cạnh đó, Quyết định còn sửa đổi quy định về điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố; quy trình và hồ sơ thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên, ghép cụm dân cư của thôn, tổ dân phố; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố; Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưng tổ dân phố

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ./.​


Tin liên quan