Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 30/5/2019.

* Ngày có hiệu lực: 14/6/2019.

* Nội dung chính

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quyết định quy định theo hướng viện dẫn viêc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Những hành vi không được làm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi sau đây: Các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thu phí, lệ phí không đúng quy định (không đúng mức phí, lệ phí được quy định hoặc không gửi biên lai thu tiền cho tổ chức, cá nhân) hoặc thu phí, lệ phí quá 01 lần trở lên khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính không được thực hiện các quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tổ chức và mối quan hệ công tác của bộ phận một cửa

Bộ phận Một cửa của tỉnh có tên gọi là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh thành lập; có con dấu, tài khoản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm và quản lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện có tên gọi là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm và quản lý.

UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã và bảo đảm, quản lý, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng

Quyết định quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa; trách nhiệm của người đứng đầu Bộ phận Một cửa; công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tiêu chuẩn, thời hạn và trách nhiệm, quyền lợi của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đến làm việc Bộ phận Một cửa; trụ sở và trang thiết bị làm việc của Bộ phận Một cửa.

Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Theo Quyết định có 03 cách thức nộp: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ các thủ tục hành chính thuộc danh mục không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định); Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh  (http://motcua.hanam.gov.vn/).

03 cách thức Nhận kết quả giải quyết: Nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nhận trực tuyến.

Việc Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, Giải quyết thủ tục hành chính, Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính…cũng được quy định cụ thể tại Quyết định

Quyết định còn ban hành kem theo Phụ lục các biểu mẫu theo dõi giải quyết thủ tục hành chính.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thi hành: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quy chế này./.​


Tin liên quan