Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 372 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Địa chỉ: phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá là: Xe mô tô các loại đã qua sử dụng (Có bảng thống kê chi tiết kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm: 268.526.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 07/10/2019 đến hết 17h00’ ngày 21/10/2019,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm ngàn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ ngày 21/10/2019 đến hết 16h30’ ngày 23/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 23/10/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 24/10/2019 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   
​ Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin ​điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH;
- Niêm yết tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.     

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
 Đào Văn Thành