Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Doãn xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Doãn xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM ​DVĐGTS
 
Số: 526/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 06  tháng 12 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Doãn xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam đã có thông báo số 433/TB-TTĐG ngày 07/11/2019 về việc đấu giá quyền sử dụng đất 40 lô đất tại thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên. Tuy nhiên,  theo đề nghị tại Công văn số 32/CV-UBND ngày 06/12/2019 của UBND xã Tiên Ngoại về việc: “đề nghị tạm dừng đấu giá một số vị trí đã có thông báo”  để UBND xã có thời gian giải quyết triệt để các tồn tại liên quan trên mặt bằng quỹ đất đấu giá.

Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ra thông báo điều chỉnh kế hoạch, tạm dừng một số vị trí lô đất đấu giá theo lịch đã định như sau:

1. Các lô đất tạm dừng đấu giá:

* Thôn Doãn:

+ Điểm 2 PL07 T54- gồm 14 lô:

- Từ lô 1 đến lô 3 - Giá khởi điểm: 450.000 đ/m2.

- Từ lô 4 đến lô 7 và từ lô 11 đến lô 14 - Giá khởi điểm: 500.000 đ/m2.

- Lô 8 và lô 9 - Giá khởi điểm: 500.000 đ/m2.

- Lô 10 - Giá khởi điểm: 700.000 đ/m2.

+ Điểm 9 PL07 T134- gồm 02 lô:

- Lô 1 - Giá khởi điểm: 500.000 đ/m2.

- Lô 2 - Giá khởi điểm: 450.000 đ/m2.

Lưu ý: Các vị trí này sẽ được tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá khi có đủ điều kiện theo quy định. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá tại Điểm ; Điểm 9 thôn Doãn, xin mời đến UBND xã Tiên Ngoại để điều chỉnh nội dung vị trí đăng ký tham gia đấu giá sang các vị trí khác (nếu có nhu cầu) hoặc nhận lại đơn đăng ký và nhận hoàn phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá.

2.  Các chi tiết khác của thông báo số 433/TB-TTĐG ngày 07/11/2019 không thay đổi bao gồm :

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá;

- Tổ chức xem tài sản;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Duy Tiên, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Duy Tiên;​
- UBND xã Tiên Ngoại;
- Đài phát thanh xã Tiên Ngoại;
- Niêm yết tại trụ sở xã Tiên Ngoại; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành