Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Đổ, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Đổ, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
​ 
Số: 517/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Đổ, huyện Bình Lục

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 18 lô, cụ thể như sau

* Thôn Cao Dương:

- Từ lô số 1 đến lô số 18 - Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã An Đổ hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12/2019 đến 10h00’ ngày 30/12/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí. Số lượng lô đất được bán chính thức áp dụng cho phiên đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 24/12/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Lục và UBND xã An Đổ để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô. (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đồng/1lô (Hai mươi triệu đồng ),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong giờ hành chính từ ngày 26/12/2019 đến ngày 27/12/2019 và ngày 30/12/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h3 đến hết 11h30ˊ ngày 30/12/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã An Đổ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 31/12/2019 (Thứ ba) ,

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã An Đổ

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBN​D huyện Bình Lục, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Trung tâm PTQĐ huyện Bình Lục;
- Đài phát thanh huyện Bình Lục;
- UBND xã An Đổ;
- Đài phát thanh xã An Đổ;
- Niêm yết tại trụ sở xã An Đổ; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành