Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 224 /TB-TTĐG​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam, địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; địa chỉ: xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất tổng số 02 lô (Quỹ đất tồn năm 2015), cụ thể như sau:

* Vị trí 2 và vị trí 3 - Thôn Đọi Nhất

+ Tại PL7 thửa 214, 215, 217, 40,241, 242, 243, 244 và PL8 thử a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61, 62, 63, 64, 65, 150, 151, 152, 153, 154:

-  Khu vực 3: Gồm 02 lô: Lô số 109, 110.

Giá khởi điểm 440.000đ/1m 2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Đọi Sơn hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/06/2019 đến hết 11h00 ngày 26/07/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán và giá khởi điểm chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 24/07/2019 đến hết ngày 25/07/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đọi Sơn để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/1lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ/1lô (Mười triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 26/07/2019 và từ 7h30' ngày 29/07/2019 đến 16h30' ngày 30/07/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30 đến 11h00 ngày 30/07/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Đọi Sơn.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30' ngày 31/07/2019 (Thứ ),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Đọi Sơn,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Duy Tiên, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;​
- Đài phát thanh huyện Duy Tiên;
- UBND xã Đọi Sơn;
- Đài phát thanh xã Đọi Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở xã Đọi Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành