Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
​ 
Số: 516 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Đồn Xá; Địa chỉ: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 51 lô, cụ thể như sau:

* Vị trí 01: thuộc Khu vực 3, vị trí 1 xã Đồn Xá, gồm 14 lô:

 Từ lô LK- 01 đến lô LK- 14;  giá khởi điểm: 510.000 đồng/m²

* Vị trí 02: thuộc vị trí 2 Quốc lộ 37B, gồm 14 lô:

Từ lô LK- 01 đến lô LK- 14;  giá khởi điểm: 1.350.000 đồng/m²

* Vị trí 03: Khu vực 3, vị trí 1 xã Đồn Xá, gồm 23 lô:

- Từ lô LK- 01 đến lô LK- 03; lô LK-05 đến lô LK-22;  giá khởi điểm: 510.000 đồng/m²

- Lô LK- 04; LK-23;  giá khởi điểm: 550.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đồn Xá hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12/2019 đến hết 17h00' ngày 27/12/2019.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá vị trí nào thì được đấu giá tại vị trí đó. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 19/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đồn Xá để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 15.000.000đ/1lô (Mười lăm triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 26; 27/12/2019 và từ 7h30’ đến hết 10h00’ ngày 30/12/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 10h00’ ngày 30/12/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Đồn Xá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 30/12/2019 (thứ hai)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Đồn Xá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Bình Lục, Phòn​g TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Bình Lục;
- UBND xã Đồn Xá;
- Đài phát thanh xã Đồn Xá;
- Niêm yết tại trụ sở xã Đồn Xá; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành

V.T