Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 368/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Hà Nam, ngày 04  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 35 lô - Khu tập trung năm 2018 (Đồng Tròn):

* Dãy B khu vực 1, vị trí 2, đường ĐT498B:

+ Lô B30 giá khởi điểm dự kiến: Từ 3.500.000 đồng - 5.000.000 đồng/m2

+ Lô B27 đến B29 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.000.000 đồng - 3.500.000 đồng/m2

+ Lô B26 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.700.000 đồng - 3.200.000 đồng/m2

+ Lô B31 và B32 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.400.000 đồng - 3.900.000 đồng/m2

- Vị trí 1 đường ĐT498B (Đoạn từ giáp xã Nhật Tân đến miếu Voi Phục):

* Dãy C khu vực 1, vị trí 2, đường ĐT498B:

+ Lô C1 giá khởi điểm dự kiến: Từ 3.000.000 đồng - 4.500.000 đồng/m2

* Dãy D khu vực 2, vị trí 2 ( Ngõ xóm):

+ Từ lô D4 đến D7 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.000.000 đồng - 3.500.000 đồng/m2

* Dãy E khu vực 2, vị trí 2 (Ngõ xóm):

+ Từ lô E3 đến E4 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.700.000 đồng- 3.200.000đồng/m2

+ Lô E31 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.100.000 đồng - 3.600.000 đồng/m2

* Dãy F khu vực 2, vị trí 2 (Ngõ xóm):

+ Lô F1 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.600.000 đồng - 4.100.000 đồng/m2

+ Từ lô F2 đến  F4 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.700.000 đồng - 3.200.000 đồng/m2  

+ Lô F6 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.400.000 đồng - 3.900.000 đồng/m2  

+ Lô F26 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.900.000 đồng - 3.400.000 đồng/m2  

* Dãy G Khu vực 2, vị trí 2 (Ngõ xóm):

+ Lô G1 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.600.000 đồng - 4.100.000 đồng/m2  

+ Từ lô G2 đến G5 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.700.000 đồng - 3.200.000 đồng/m2

+ Lô G6 giá khởi điểm dự kiến: Từ 2.200.000 đồng - 3.700.000 đồng/m2  

+ Từ lô G7 đến lô G9 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.600.000 đồng - 3.100.000 đồng/m2

+ Lô G15 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.900.000 đồng - 3.400.000 đồng/m2   

+ Từ lô G18 đến lô G21 giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.900.000 đồng - 3.400.000 đồng/m2  

 4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 04/10/2019 đến hết 17h00' ngày 29/10/2019.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán  và giá khởi điểm chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 22/10/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Văn Xá để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30'  ngày 29/10/2019 đến 16h30' ngày 31/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 31/10/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Văn Xá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30' ngày 01/11/2019 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Tại hội trường ủy ban nhân dân xã Văn Xá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Kim Bảng, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Kim Bảng;
- UBND xã Văn Xá;​
- Đài phát thanh xã Văn Xá;
- Niêm yết tại trụ sở xã Văn Xá; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành